Yhteystiedot

Oaj:n Kotkan Paikallisyhdistys
Korkeavuorenk. 2 C 71
48100 Kotka


email: oaj.kotka@kymp.net
Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset palvelussuhteiden ehtoihin

lomarahojen vähennys määräaikaisesti 30 prosentilla nykyisestä tasosta lomanmääräytymisvuosina 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 

lisäksi työajan pidennys keskimäärin 24 tuntia vuodessa ilman tehtäväkohtaisen palkan muutoksia

työaika pitenee kilpailukykysopimuksen mukaisesti riippumatta siitä mitä työsopimukseen tai viranhoitomääräykseen on kirjattu

huom. osittainen hoitovapaa, osa-aikaeläke tai osatyökyvyttömyyseläke

OVTES

virkarehtori/virka-apulaisrehtori

- säännöllinen viikkotyöaika pidentyy 30 minuutilla 1.2.2017 lukien => 36tuntia    45 minuuttia/viikko

- pidentynyt työaika tulee huomioida rehtorin ja apulaisvirkarehtorin      työaikasuunnitelmassa ja työajan seurannassa

 Oppilaanohjauksen lehtori

- työnantajan ajan ja paikan suhteen määrättävissä oleva työaika on nostettu 1221 tunnista 1245 tuntiin 1.2.2017 lukien

- siirtymäkaudella 1.2.2017 - 31.7.2017 työaika pidentyy enintään 10 tuntia

- lukuvuoden työajaksi otetulle työtä voidaan määrätä enintään 8 tuntia

-  luokkaopetuksen (500 h) ja kesäkeskeytystyöajan (30-50h) tuntimääriä ei ole muutettu

- sidotusta työajasta vähennetään arkipyhät, vesot ja kesäkeskeytystyöaika.

- Esim. lukuvuonna 2017 - 2018 => 1245 - 14 - 18 - 30= 1183 h jaettavaksi    38 viikolle

Kotkan opisto, kansalaisopisto

- suunnittelijaopettajan vuotuista sidottua työaikaa on korotettu 1200 tunnista  1224 tuntiin 1.8.2017 lukien

- työaika jakautuu opetukseen ja muuhun työnantajan määräämään työhön. Omien oppituntien valmistelu ja jälkityö tehdään tämän työajan ulkopuolisena aikana.

- opetustuntimäärää ei ole muutettu (530 - 580 h)

- kansalaisopiston opettajan muu työ velvoitetta on korotettu 350 tunnista 374 tuntiin 1.8.2017 lukien ( mm. yleiset järjestelyt, opetussuunnitelman laatiminen, opetuksen kehittäminen, opiskelijan ohjaaminen, oppilaskuntatoimintaan osallistuminen)

- opetustuntimäärää ei ole muutettu (530 - 580 h)

tuntiopettajilla on velvollisuus tehdä muita kuin opetukseen liittyviä tehtäviä ilman erillistä tuntikorvausta:

- vähintään 10 viikkotuntia opettavalla 10 tuntia ja alle 10 viikkotuntia opettavalla 4 tuntia vuodessa

Yleissivistävä koulutus kevät 2017 sovittua

Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde tai lukuvuodeksi 1.8- 31.7.otettu viranhaltija:

- 5 tuntia opinto-, suunnittelu tai muuta opettajatyötä oppilastyöpäivinä  pidettävinä tilaisuuksina (1-3 h). Käyttö päätetään koulu- ja  oppilaitoskohtaisesti yhdessä rehtorin ja opettajakunnan kanssa.

- 5 tunnin lisäys yhteissuunnittelutyöaikaan oppilastyöviikoille

                         => perusopetus19 min viikossa,

                        =>lukio 2 tuntia – 5 tuntia 38 minuuttia/2 viikossa

                         Lukuvuoden työajaksi 16.8.2016 - 3.6.2017 otetuilla 4h +4 h

Yleissivistävä koulutus lukuvuosi 2017 - 2018 sovittua

Vesot

Toistaiseksi palveluksessa olevalla sekä määräaikaisella vähintään lukuvuoden työajaksi (veso - suvivirsi) otetulla lukuvuonna 2017 - 2018

perusopetus ti  8.8, ke 9.8 ja la 14.10

lukiot ti 8.8, ke 9.8 ja11.11

aikuislukio ke 23.8, to 24,8 ja la11.11

KIKY lisäykset:

- opinto-, suunnittelu- ja muu opettajatyö 12 tuntia toteutetaan oppilastyöpäivinä pidettävinä tilaisuuksina, ei kuitenkaan lauantaityöpäivänä

-nämä 12 tuntia voidaan pitää kolme tuntia lyhempinä, kuitenkin vähintään tunnin mittaisina tilaisuuksina

-tilaisuuksista päätetään yhdessä rehtorin ja opettajakunnan kanssa koulukohtaisesti

- yhteissuunnittelutyöaikalisäys 12 tuntia jaetaan 38:lle oppilastyöviikoille  =>  19 minuuttia/viikko (osan voi käyttää arviointikeskusteluviikolla, jos se nähdään tarpeelliseksi)

- peruskoulu 3 tuntia 19 minuuttia/oppilastyöviikko

- lukio 2 tuntia – 5 tuntia 38 minuuttia/ kaksi viikkoa

- määräaikaisella lukukauden työajalle tai vastaavan pituiseen (min. 19 viikkoa) palvelussuhteeseen otettu viranhaltijalla velvoite on10 tuntia opinto-, suunnittelu tai muuta opettajatyötä ja/tai yhteissuunnittelutyöaikaa

- yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen tuntimäärä 1.8.2017 OVTES OSIO B Liite 1

perusopetus 6a § => korkeintaan 126 tuntia ja

lukio 2a § => 50-107 tuntia lukuvuoden aikana.

Ei voi lisätä opettajatyöpäivien määrää.

- Koska vuotuisen tuntimäärän seuraaminen vaatisi suunnittelu- ja seurantajärjestelmän, on Kotkassa sovittu, että toistaiseksi koko yhteissuunnittelutyöaika jaetaan pääsääntöisesti oppilastyöviikoille (perusopetus 3 tuntia 19 min/viikko, lukio 2-5 tuntia 38 min/kaksi viikkoa).

 

 KVTES sovittua

  • Työajan pidennys 1.2.2017 lukien päiväkodeissa kasvatushenkilöstön työaikaa koskevaan työvuoroluetteloon merkitään 30 minuutin jaksoissa. Ensisijaisesti yhdelle päivälle viikossa.
  • Työajan pidennys antaa mahdollisuuden huomioida paremmin yksiköissä tehtävän tiimityön ja suunnittelun sekä arvioinnin merkitystä. Suositeltavaa on, että työajan pidennystä käytetään tähän tarkoitukseen kunkin yksikön tarpeiden ja eri tilanteiden vaatimusten mukaisesti koko kasvatushenkilöstön osalta. 
  • Erityisen tärkeää on huomioida lastentarhanopettajien lapsiryhmän ulkopuolella tehtävän työn ja pedagogisen suunnittelun mahdollistaminen. Jokaiselle lastentarhanopettajalle tulee merkitä työvuoroluetteloon vähintään KVTES Liite 5 § 3 mukainen lapsiryhmän ulkopuolella toteutuva suunnitteluaika. Vaikka työajan pidennys ei automaattisesti lisää KVTES mukaista suunnitteluun käytettävää vähimmäisaikaa, on tämä mahdollisuus hyödynnettävä siinä mittakaavassa kuin yksikössä tehtävä pedagogisesta suunnittelusta vastaaminen edellyttää.
  • Päiväkodinjohtajien työajan pidennys voidaan merkitä työvuoroluetteloon ja viikoittaiseen työaikaan myös 30 minuuttia lyhyemmissä jaksoissa, mikäli tästä sovitaan päiväkodinjohtajan esimiehen kanssa.

.........................................................................................................................

JUKO ry:n luottamusmiesvaalit toimikaudelle 2015 - 2018

1.4.2014 alueyhdistyksen kevätkokouksessa valittiin OAJ:N Kymenlaakson alueyhdistyksen hallitukseen  seuraavat jäsenet (14) Kotkan paikallisyhdistyksestä:

Päivi Harsia  (Pirkko Hämäläinen) (YSI)

Merja Tiitinen (Timo Markkanen) (YSI)

Jyri Mulari  (Leena Griinari) (OAO, KYAMK)

Anne Lehtonen  (Ami Toikka) (OAO, EKAMI)

Isto Haaja (Marja Virolainen) (OAO, EKAMI aikuiskoulutus)

Minna Paavola (Sari Laitinen) (LTO)

2014 valtuustoon valittiin Kotkasta:

Ari Ahonen Ekami

Timo Markkanen YSI

Minna Paavola LTO