Yhteystiedot

Oaj:n Kotkan Paikallisyhdistys
Korkeavuorenk. 2 C 71
48100 Kotka


email: oaj.kotka@kymp.net
Hyvä OAJ:n jäsen!

OAJ:n jäsensivuilta löydät paljon ajankohtaista tietoa. Jäsennumeron löydät OAJ:n jäsenkortistasi.

Esimerkiksi työajasta ja palkasta on koottu kattava joka opettajaryhmää koskeva paketti jäsensivuille.

www.oaj.fi=> jäsensivut=> julkaisut=> Työaika ja palkka- joka jäsenen sopimusopas 

UUDEN OPETTAJAN PALKKAOIKEUKSIEN ALKAMINEN

Kunnalla tai kuntayhtymässä työskentelevän opettajan palkanmaksu ja oikeus palkkaan määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan

(OVTES OSIO A 29 § 1 mom, KVTES II LUKU 1 § 1 mom).

Oikeus saada palkkaa alkaa siitä lukien, kun virantoimitus/työssäolo on alkanut.

OVTES:n piirissä olevilla opettajilla palvelussuhde ja palkanmaksu alkavat usein lukuvuoden ensimmäisenä päivänä 1.8. ja virantoimitus vasta ensimmäisenä koulupäivänä tai opettajien suunnittelupäivänä (veso).

Tällöin uusi opettaja voi aloittaa virantoimituksensa ennen syyslukukauden ensimmäistä koulupäivää esimerkiksi mentoroinnilla. Tällöin uutta opettajaa ohjataan tutustumaan muun muassa koulun käytänteisiin, opetussuunnitelmaan, lukuvuoden työaikoihin, kurssitarjottimeen ja käytettäviin oppikirjoihin. Näin mahdollistuu laadukkaan opetustyön aloittaminen siten, että se vastaa koulun käytänteitä sekä oppilaiden tarpeita ja odotuksia. Tällainen käynti koululla on tärkeää palkkaoikeuksien alkamisen turvaamiseksi, mikäli opettaja ei pääsekään aloittamaan työtään ensimmäisenä koulupäivänä.

Jos uusi opettaja ei ehdi lainkaan työskennellä koululla/oppilaitoksessa/päiväkodilla ennen pakottavaa poissaoloa esim. sairauden, raskauden tai perhevapaan vuoksi, ei virantoimitus/työssäolo ole ehtinyt alkaa. Uudella opettajalla ei ole palkkaoikeutta eikä hänelle makseta palkkaa ennen kuin hän tosiasiallisesti ryhtyy hoitamaan omaa tehtäväänsä koulussa, oppilaitoksessa tai päiväkodissa.

Jos OVTES:n piirissä olevalla opettajalla ei ole lainkaan virantoimituspäiviä kouluvuoden aikana ennen seuraavaa kesäkeskeytystä hän ei voi saada ko. lukuvuoden kesäkeskeytykseltäkään palkkaa.  

Nyt kun jotkut kunnat valitettavasti aloittavat uusien OVTES: piirissä olevien opettajien tai määräaikaisuuksien palvelussuhteen ja palkanmaksun vasta ensimmäisestä vesosta, ei mentorointia voida suorittaa. Viranhoito alkaa vasta ensimmäisestä palkanmaksupäivästä! Samoin viranhoito päättyy viimeiseen palkanmaksupäivään esim. 4.6. Tällöin esim. ehtolaiskuulustelut kesäkeskeytyksen aikana eivät kuulu enää opettajalle.

Jos siirryt toisen kunnan palvelukseen tai toiseen virkaan/toimeen saman kunnan sisällä, tarkista milloin palvelussuhteesi ja palkanmaksusi alkaa ja irtisanoudu vasta edellisestä päivästä vanhasta virastasi/toimestasi. Esim. palvelussuhde Kotkassa alkaa 9.8, irtisanoudu Helsingistä vasta 9.8.alkaen.                                                                                                                                             

OPETTAJAN SAIRAUSLOMASTA JOHTUVAN VIRKAVAPAAN HAKEMINEN KESÄLLÄ

Opettajalla on oikeus saada laskennallisen vuosiloman ajalta sekä palkkaa että KELAn päivärahaa itselleen jos hänellä ei ole vuosilomaoikeutta.

Suurin osa opettajista on opetusvelvollisuuteen tai vuositunteihin perustuvassa työaikajärjestelmässä, johon ei kuulu vuosilomaoikeutta. Tällaisia ovat peruskoulun, lukion ja vapaan sivistystyön opettajat. Heidän ei ole mahdollista siirtää kesälomaansa sairauden takia pidettäväksi myöhemmin, koska kesälomaa ei ole. Sen tähden opettajien ei ole pakko hakea sairauslomaa oppilaitoksen kesäkeskeytysajaksi, vaikka he olisivat silloin työkyvyttömiä.

Vaikka he eivät saa kesäkeskeytyksen aikana erillistä sairauslomaa, heillä on kuitenkin oikeus saada tietyissä tapauksissa Kelan sairauspäivärahaa. Se on eräänlaista kompensaatiota siitä, että sairastaminen ei siirrä kesälomaa. Muina koulun loma-aikoina sairastuessaan opettaja ei voi saada sairauspäivärahaa.

Päivärahan saannissa on sairastumispäivän lisäksi yhdeksän arkipäivän omavastuu. Päiväraha voidaan maksaa opettajalle vasta 16.6. alkaen laskennallisen vuosiloman alkaessa. Tätä aiemmin päivärahaa ei makseta. Omavastuupäivien laskennan voi kuitenkin aloittaa jo aikaisemminkin.  Jos sairauslomasi alkaa esim. 6.6 lasketaan siitä 9 arkipäivän omavastuu ma-la => 15.6. Siina tapauksessa saat Kelan päivärahan itsellesi 16.6.alkaen.

Opettajan tulee hakea sairauspäivärahaa Kelalta lääkärintodistuksen perusteella. Työnantajalta sairauslomaa ei kesäkeskeytyksen aikana tarvitse anoa. Kotkan kaupungin palveluksessa olevien paperit Kelaan kanssasi hoitaa Teija Pukki p. 040 688 3583. Laskennallisen vuosiloman laskevat sinulle tarvittaessa palkanlaskijat.

Jos opettaja, jolla on vuosilomaoikeus, on sairauden takia työkyvytön vuosiloman alkaessa, hänen vuosilomansa siirretään myöhäisempään ajankohtaan, jos hän pyytää sitä ennen loman alkamista. Samoin toimitaan jos hän sairastuu vuosiloman aikana.. Näihin opettajiin kuuluvat mm. virkarehtorit ja virka-apulaisrehtorit, suunnittelijat, asiantuntijat, lastentarhanopettajat ja päiväkodinjohtajat.

 

OLETKO JÄÄMÄSSÄ TYÖTTÖMÄKSI?

Monen sijaisen työsuhde päättyy lukuvuoden/toimintakauden loppuessa. Työttömän henkilön tulee ilmoittautua työnhakijaksi joko henkilökohtaisesti tai sähköisiä työvoimahallinnon palveluita käyttäen. Ilmoittautuminen tehdään oman asuinpaikkakunnan TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Päivärahaa maksetaan vain ajalta, jolloin työnhaku on ollut voimassa työ- ja elinkeinotoimistossa.

Ansiopäivärahahakemuksen voit tehdä etukäteen kun tiedät jääväsi työttömäksi http://www.opetk.fi/

Ansiopäivärahan saaminen edellyttää sekä jäsenyys- että työssäoloehdon täyttämistä.

Seuraa Opettaja-lehteä! Muista myös lähettää lehdessä julkaistava muutoslomake alennetun jäsenmaksun hoitamista varten OAJ:n toimistoon Helsinkiin. Ilmoituksen voi tehdä myös netissä.

Rentouttavaa kesää!   

Terveisin Minna

pääluottamusmies JUKO ry/KVTES/OVTES

Kotkan kaupunki

minna.a.paavola@kotka.fi

p. 040 827 0227

Tiedotukset JUKO/OAJ (Kotkan kaupunki)

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen OVTES 2014–2016 toisen sopimusjakson sopimusmuutokset

Kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen OVTES 2015–2016 toinen sopimusjakso alkaa 1.1.2016 ja kestää 13 kuukautta. Sopimusjakso päättyy 31.1.2017.

Työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisussa sovitusta palkankorotusvarasta käytettiin 0,4 % yleiskorotukseen ja 0,1 % muihin palkantarkistuksiin ja sopimusmuutoksiin. Yksityiskohtaiset sopimusmuutokset tulevat voimaan joko 1.1.2016 tai 1.8.2016.

Viranhaltijan peruspalkkoja sekä tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1.1.2016 lukien 0,4 %:n suuruisella yleiskorotuksella. Yleiskorotuksella korotetaan myös henkilökohtaista lisää sekä palkkaliitteen mukaisia euromääräisiä lisiä ja tuntipalkkioita. Peruskoulun koulu- ja kuntakohtaisia lisätehtäväkorvauksia ei kuitenkaan koroteta yleiskorotuksella, koska niiden korottamisesta sovittiin erikseen.

Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan euromääräinen korotus on samassa suhteessa alempi kuin säännöllinen työaika on lyhempi.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES 2014–2016 toisen sopimusjakson sopimusmuutokset

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES 2015–2016 toinen sopimusjakso alkaa 1.1.2016 ja kestää 13 kuukautta. Sopimusjakso päättyy 31.1.2017.

Työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisun mukaisesti työntekijöiden/viranhaltijoiden tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1.2.2016

-       0,47 %:lla, jos tehtäväkohtainen palkka 31.1.2016 on vähintään 3 404,26 euroa

-       16 eurolla kuukaudessa, jos tehtäväkohtainen palkka 31.1.2016 on alle 3404,26 euroa.

Henkilökohtaista lisää korotetaan 0,47 %:lla 1.2.2016 alkaen.

Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan euromääräinen korotus on samassa suhteessa alempi kuin säännöllinen työaika on lyhempi.

KVTES 2014–2016 allekirjoituspöytäkirjassa sovitut palkkahinnoittelu- ja yleinen työaikatyöryhmä jatkavat työtään sopimuskauden loppuun saakka.

Joku roti –kampanja

Joku roti -kampanjan avulla halutaan herätellä koko jäsenistöä keskustelemaan työtehtävistään ja huomioimaan erityisesti myös sopimusasiat töiden suunnittelussa ja työajan kohdentamisessa, työssäjaksamisen näkökulmaa unohtamatta.

On tärkeää käydä työpaikoillaan avointa ja rakentavaa keskustelua, jonka tuloksena voitaisiin karsia ylimääräiset rönsyt pois ja kohdentaa yhä vähenevät koulutukseen ja kasvatukseen suunnatut voimavarat ja resurssit tarkoituksenmukaisesti. Näin voidaan keskittyä kunkin ydintehtävän hoitamiseen: esimiehet johtamiseen ja opettajat kasvatus- ja opetustyöhön!

Opettajan 17/14.8. välissä jaettiin Työaika ja palkka – joka jäsenen sopimusopas, joka on myös ladattavissa OAJ:n verkkosivuilta: oaj.fi => Jäsensivut

Myös perinteinen lukuvuoden suunnitteluopas, Tietopaketti opettajan työajoista ja palkkauksesta, Lukuvuosi 2015–2016, on päivitetty ja löytyy myös jäsensivuilta.

KVTES jäsenilta to 3.9. OVTES yhteysopettajailta 17.9. Tervetuloa!

HYVÄÄ LUKUVUOTTA JA TOIMINTAKAUTTA 2015-2016!

T. Pääluottamusmies Minna Paavola JUKO ry/OAJ

 OVTES-alueella työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen palkankorotus 1.7.2015 lukien tehdään yleiskorotuksena. Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 0,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Vastaavasti korotetaan hinnoittelutunnuksen mukaisia peruspalkkoja, vähimmäispalkkoja sekä palkka-asteikkojen ala- ja ylärajoja. Euromääräisiä tuntiopettajien tuntipalkkioita ja euromääräisiä palkkioita korotetaan 0,4 prosentilla lukuun ottamatta henkilökohtaisia lisiä, koulu- ja kuntakohtaisia lisiä sekä taide- ja taitoaineiden lisiä. Edellä mainitut lisät jätetään korottamatta KVTES:n IV luvun vuosilomamääräysten kustannusvaikutuksen kattamiseksi.

 
 KVTES-alueen paikallinen neuvottelu hinnoittelukohtien PKO02B, PKO011, PKO014 1.7.2015 maksettavasta 75€:n korotuksesta päättyi erimielisyyteen. Korotus suunnataan vain hinnoittelutunnuksen alarajalle. Pääluottamusmiehet paheksuvat, että Kotkassa työnantaja romuttaa päätöksellään paikallisen hyvin tehdyn Tehtävien vaativuuden arviointi –järjestelmän!
 
OPETUSVELVOLLISUUSTYÖAJASSA OLEVAN OPETTAJAN SAIRAUSLOMA KESÄLLÄ
Suurin osa peruskoulun ja lukion opettajista on opetusvelvollisuuteen tai vuositunteihin perustuvassa työaikajärjestelmässä, johon ei kuulu vuosilomaoikeutta. Myös osa ammatillisten oppilaitosten opettajista kuuluu vastaavaan työaikajärjestelmään.  Koska heillä ei ole vuosilomanlain tarkoittamaa kesälomaa, heidän ei ole mahdollista siirtää sairauden takia kesälomaansa myöhemmin pidettäväksi. 
Tämän takia opettajien ei ole pakko anoa virkavapaata (sairauslomaa) koulun/oppilaitoksen kesäkeskeytysajaksi, vaikka he olisivat silloin työkyvyttömiä (OVTES, Osio A, 38 § 1 mom., soveltamisohje).
Vaikka opettajat eivät saa kesäkeskeytyksen aikana erillistä sairauslomaa, on heillä kuitenkin oikeus saada Kelan sairauspäivärahaa. Se on kompensaatiota siitä, että sairastaminen ei siirrä kesälomaa. Päivärahan saannissa on omavastuuaika, johon lasketaan sairastumispäivän lisäksi yhdeksän seuraavaa arkipäivää. Omavastuuaika perustuu Kelan määräyksiin. Opettajan tulee itse hakea sairauspäivärahaa Kelalta lääkärintodistuksen perusteella.
Päiväraha maksetaan opettajalle vain laskennallisen vuosiloman ajalla (16.6. alkaen) tai vapaajaksojärjestelmässä olevalle opettajalle kesävapaajakson ajalla olleen sairausloman ajalta. Päivärahaa ei makseta ennen laskennallista kesälomaa tai kesävapaajaksoa olleesta sairauslomasta. 
Jos virkavapaa (sairausloma) on alkanut ennen koulun kesäkeskeytyksen alkua ja (sama sairaus) jatkuu kesäkeskeytyksen jälkeen, lasketaan vuotuisiin palkallisiin sairauslomapäiviin myös laskennallisen vuosiloman ulkopuolelle jäävät kesäkes-keytyspäivät, joiksi asianomainen ei ole hakenut virkavapaata (OVTES, Osio A, 39 § 2 mom.).
VUOSILOMAJÄRJESTELMÄN PIIRISSÄ OLEVAT  voivat hakea sairastuttuaan loman siirtoa ilman karenssiaikaa Helmerin ohjeiden mukaan.
 
TYÖTTÄMÄKSI JÄÄTYÄSI ilmoittaudu heti ensimmäisenä työttömyyspäivänä työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon) työttömäksi työnhakijaksi.Voit lukea lisää Opettajien työttömyyskassan sivuilta työttömäksi jäämisestä tästä osoitteesta:  
Jotta jäsenyytesi ei katkeaisi, ota yhteys jäsenrekisteriimme alennetun jäsenmaksun maksamisesta niin kauan kuin olet työtön. Yhteystiedot:
-          Soittamalla numeroon 020 7489 790 ma-to  klo 9-14
-          Ottamalla yhteyttä jäsenrekisteriin, jasenrekisteri@oaj.fi . (hitaampi tapa)
  
Ystävällisin terveisin luottamusmiehet
JUKO RY:n LUOTTAMUSMIESVAALIT:

Luottamusmieskausi alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.7.2018.

Valitut JUKO ry:n OAJ:n luottamusmiehet 2015-2018: 

  • pääluottamusmies, kokoaikainen Minna Paavola
  • luottamusmies, KVTES Sari Laitinen, varalm. Minna Sundholm
  • luottamusmies, OVTES Päivi Harsia, varalm. Tiina Rantonen
  • luottamusmies, OVTES Timo markkanen, varalm. Hanna Mäkelä

varapääluottamusmieheksi valittiin Päivi Harsia

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAKI

www.oaj.fi

jäsensivut> opettajan ammatti>opettajan vastuut ja velvollisuudet>oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

-          koulutusvideo oppilas- ja opiskelijahuoltolaista n. 14 min. sekä

-          tiivistelmä lain keskeisistä sisällöistä

Työnantaja tiedottaa ja ohjeistaa työntekijät tarkemmin.

minna.a.paavola@kotka.fi

p. 040 827 0227

 

Uudet virka- ja työehtosopimukset voimaan 1.3.2014

 

Uusi kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES ja kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES tulevat voimaan sovituin tekstimuutoksin 1.3.2014 alkaen. Sopimukset jatkuvat tammikuun loppuun 2017, mikäli niitä ei jouduta irtisanomaan. Ensimmäiset palkankorotukset tulevat maksuun 1.7.2014.

 

 

Kotkan kaupungin työaikapankkia koskeva paikallinen virka- ja työehtosopimus on irtisanottu 1.1.2014 alkaen

 

Työaikapankkia koskevaa sopimusta on sovellettu käytäntöön 1.7.2010 alkaen (KVTES). Työaikapankilla on tavoiteltu työssä jaksamisen edistämistä ja työajan käytön joustavuutta työntekijän ja työnantajan tarpeiden mukaan. Lisäksi pankilla on pyritty pienentämään työnantajan rahalla maksettavia korvauksia.

Työaikapankin irtisanominen oli yksipuolisesti työnantajan esitys ja henkilöstön edustajat vastustivat sitä voimakkaasti.

1.1.2014 jälkeen työaikapankkiin ei voi enää liittyä.

Työaikapankin irtisanomisen jälkeen pankkiin tallennetut tunnit voi esimiehen päätöksellä maksaa pois rahana ja / tai antaa vapaana 31.12.2014 mennessä.

 

 

Arkipyhäviikolla pidettävän harkinnanvaraisen palkattoman virka-/työvapaa:

(koskee kaikkia sopimuksia)

 

Koko viikon pituinen arkipyhäviikolla KVTES:n V luvun 12 § 3. mom. perusteella pidettävä harkinnanvarainen palkaton virka-/työvapaa:

 

Koko viikon kestävä palkaton vapaa anotaan maanantaista sunnuntaihin, palkka vähennetään päiviltä, jotka eivät ole arkipyhiä tai palkallisia vapaapäiviä (juhannusaatto ja juhannuspäivä).

Muulloin arkipyhäviikolla anotaan palkattomaksi vain tarvittavat työpäivät